ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities en algemeen. § 1. “We Love Life”: WE LOVE LIFE BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2140 ANTWERPEN, Linnaeusstraat 34, met ondernemingsnummer 0839.080.583, met e-mail adres: elke@welove.be en met telefoonnummer: +32 (0)479 63 30 41. § 2. “Consument”: elke natuurlijke persoon / consument die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. § 3. “Producten”: alle producten vervaardigd en afgewerkt onder leiding van We Love Life en volgens de specificaties van de klant. § 4. De Producten zijn op maat gemaakt en hebben derhalve een persoonlijk karakter. De producten zoals afgebeeld en beschreven in de catalogus, op de website (https://jackicollet.com) en / of te bezichtigen in de winkelruimte van We Love Life zijn louter voorbeeldexemplaren. De Producten die de Consument bestelt, kunnen afwijken van de voorbeeldexemplaren van We Love Life.

Artikel 2 - Toepasselijkheid. § 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van We Love Life. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen ter bescherming van consumenten i.d.z.v. artikel I.1.2° Wetboek van Economisch Recht (hierna “WER”). § 2. Elke bestelling, aankoop e.d.m. van de Consument houdt de uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding in, zonder enig voorbehoud, van deze algemene voorwaarden door de Consument, dewelke wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. § 3. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden (die de informatie bevat zoals voorgeschreven door artikel VI.45, § 1 WER) aan de Consument beschikbaar gesteld. § 4. Een eventueel bijzonder beding dat zou afwijken van deze algemene voorwaarden vervangt uitsluitend de tekst waarop het specifiek betrekking heeft, zonder afbreuk te doen aan de geldingskracht van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. § 5. Elke aankoop is onderworpen aan de versie van de algemene voorwaarden die van toepassing is op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 3 - Totstandkoming en annulering van de overeenkomst, toekomstige leveringen. § 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. § 2. Indien de Consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt We Love Life onverwijld via de bestelbon de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door We Love Life is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden. § 3. Aanvaarding van het aanbod door de Consument bij bestelling geldt steeds onder de opschortende voorwaarden van betaling van de integrale prijs, tenzij anders wordt voorzien in de bestelbon. § 4. De overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands. Door een bestelling te plaatsen en deze algemene voorwaarden goed te keuren, bevestigt de consument dat de Nederlandse taal voor hem begrijpelijk, duidelijk en ondubbelzinnig is. § 5 Een annulatie of wijziging van een bestelling door de Consument, om welke reden ook, nadat deze bestelling door We Love Life aanvaard is, is ten gevolge van het persoonlijk karakter van het Product (op maat gemaakt) niet mogelijk. Producten worden onder geen enkel beding teruggenomen en/of terugbetaald door We Love Life.

Artikel 4 – Prijzen en betaling. § 1. De genoemde prijzen zijn vermeld in euro en inclusief btw, maar exclusief eventuele leverings- en verzendingskosten. § 2. De prijs is integraal opeisbaar na aanvaarding van het aanbod door de Consument. Behoudens andersluidende regeling op de bestelbon en / of de factuur en onverminderd uitdrukkelijke afwijkende regeling, geschiedt betaling contant. § 3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de We Love Life te melden. § 4. We Love Life heeft het recht om betalingen eerst toe te rekenen op eventueel vervallen interesten, de (gerechts)kosten en de forfaitaire schadevergoeding bedoeld in artikel 6 en pas daarna op de openstaande hoofdsom. Elke betaling van de Consument wordt geacht te zijn bestemd voor de regeling van de oudste of meest urgente openstaande schuld, onverminderd het recht van We Love Life en haar aangestelden om de betaling toe te rekenen op een andere schuld van de Consument zowel ten aanzien van We Love Life als ten aanzien van een (andere) leverancier. § 5. De eigendom van de Producten wordt slechts overgedragen na de volledige betaling van de prijs door de Consument.

Artikel 5 - Levering. § 1. De leveringsdatum is van strikte toepassing. De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op deze van de ondertekening van de bestelbon. § 2. Tenzij in geval van overmacht, heeft de Consument indien We Love Life, de uiterste leveringsdatum niet naleeft het recht om: (i) wanneer de leveringsdatum voor de Consument essentieel is en alsdusdanig vermeld staat op de bestelbon, de overeenkomst zonder bijkomende vergoeding onverwijld te beëindigen (ii) in de andere gevallen, een aan de omstandigheden aangepaste nieuwe leveringstermijn voor te stellen en, indien het order bij het verstrijken van deze nieuwe levertermijn, niet is geleverd, de overeenkomst onverwijld te beëindigen. § 3. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de Producten fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van We Love Life de opdracht heeft gekregen de Producten te vervoeren en deze keuze niet door We Love Life was geboden.

Artikel 6 - Wanprestatie. § 1. Bij gebreke aan integrale betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen heeft We Love Life van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) recht op de betaling van moratoire interesten aan de wettelijke interestvoet en (ii) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 5% van het openstaande bedrag met een minimum van EUR 50,- en dit onverminderd het recht van We Love Life op vergoeding van de gerechtskosten (inclusief rechtsplegingsvergoeding) ingeval een gerechtelijke invorderingsprocedure moet gevoerd worden en onverminderd het recht van We Love Life om een hogere schadevergoeding te vorderen voor het geval de schade van We Love Life groter zou zijn. § 2. In geval We Love Life in gebreke zou blijven t.a.v. de Consument, o.m. om bepaalde bedragen (terug) te betalen aan de Consument, zal laatstgenoemde aanspraak kunnen maken op betaling vanwege We Love Life van dezelfde moratoire interesten en/of forfaitaire schadevergoeding zoals bepaald in paragraaf 1 van dit artikel 6. § 3. Bij gebreke aan betaling op de datum van opeisbaarheid van één of meer bedragen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare bedragen verschuldigd door de Consument van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

Artikel 7 - Wettelijke garantie - conformiteit van de Producten § 1. Voor hij ze in ontvangst neemt, moet de Consument de geleverde Producten inspecteren. Om ontvankelijk te zijn, moeten alle klachten met betrekking tot zichtbare gebreken of niet‑conformiteit op straffe van verval gemotiveerd en bij aangetekend schrijven uiterlijk geschieden uiterlijk binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na ontvangst van de Producten. Bij gebreke hieraan wordt de klacht als onontvankelijk beschouwd en wordt de Consument geacht de Producten te hebben aanvaard. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen twee (2) maanden na de levering en controle gemotiveerd en bij aangetekend schrijven te worden gemeld, bij gebreke waaraan de klacht niet zal worden aanvaard § 2. Paragraaf 1 van dit artikel 7 geldt enkel voor Producten die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst en zoals bepaald op de offerte, orderbevestiging en/of de factuur. We Love Life is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken m.b.t. (en/of kan geen enkele garantie leveren voor) producten van derden en door derden verrichte wijzigingen of uitbreidingen van of m.b.t. de Producten. § 3. De Consument heeft een wettelijke garantie krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. § 4. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Consument een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Consumenten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de Producten te bewaren. § 5. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van gebruik van het Product in strijd met het doel waarvoor het geproduceerd werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het Product, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 Artikel 8 - Overmacht. § 1. We Love Life is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming, de niet-tijdige nakoming of de niet-behoorlijke nakoming van (een van) haar verbintenissen die het gevolg is van een vreemde oorzaak, zoals toeval of overmacht, die haar niet kan worden toegerekend, zelfs indien dit voorzienbaar zou zijn geweest op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. Onder overmacht wordt begrepen de gebeurtenis die nakoming van de verbintenis van We Love Life redelijkerwijze onmogelijk, onredelijk bezwarend, bijzonder moeilijk of bijzonder duur maakt. § 2. Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht een vreemde oorzaak voor We Love Life uit te maken: staking, lock-out, oorlog, terroristische acties, uitgebreide militaire mobilisatie, opvordering, overheidsverplichting, opeising, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, pandemie, ziekte, brand, ontploffing, overstroming, sneeuwval, vorst, storm, aardbeving, natuurramp, uitzonderlijke natuurverschijnselen, verandering van transporttarieven, verandering van douanetarieven, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, defect van de machines, verkeershinder, blokkades, overheids- en administratieve beslissingen, gerechtelijke uitspraken, te late levering door haar leverancier of onderaannemer, beslag, embargo, valuta- en exportbeperkingen, insolventie van haar leverancier of onderaannemer, materiaalschaarste, onvoldoende voorraad bij haar leverancier of onderaannemer en iedere vreemde oorzaak van haar leverancier of onderaannemer. Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor We Love Life onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn. § 3. In geval van overmacht heeft de Consument ten laste van We Love Life geen enkel recht op schadevergoeding uit welken hoofde ook. § 4. Wanneer een geval van Overmacht een onderbreking van de levering van de Producten tot gevolg heeft, wordt de leveringstermijn van rechtswege opgeschort voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de levering van de Producten terug op te starten, zonder dat We Love Life enige schadevergoeding aan de Consument verschuldigd is. § 5. Indien de situatie van overmacht een termijn van zes (6) maanden overschrijdt, kan elk van de partijen de overeenkomst middels aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang beëindigen.

 Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud. § 1. We Love Life behoudt de eigendom van alle verkochte, al dan niet geleverde Producten, tot op het ogenblik dat We Love Life volledige betaling ontvangen heeft. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Consument vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de Producten fysiek in bezit heeft gekregen. § 2. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten worden op kosten en risico van de Consument door hem bewaard.

 Artikel 10 - Aansprakelijkheidsbeperking. § 1. Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke of zware fout van haarzelf of van haar aangestelden, is We Love Life op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade. Geen enkele bepaling van deze algemene voorwaarden houdt een ongepaste beperking of uitsluiting van de wettelijke rechten van de Consument in. § 2. De maximale aansprakelijkheid van We Love Life ten aanzien van de Consument beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar van We Love Life werd uitbetaald. § 3. We Love Life is op geen enkele wijze lastens de Consument gehouden tot betaling van opslag-, bewarings-, stockage- of gelijkaardige kosten. § 4. We Love Life is op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade (bvb. economische schade, kosten verbonden aan de aankoop van vervangingsgoederen, verlies van opportuniteiten, verlies van Consumenten, immateriële schade (bvb. reputatieschade), schade aan andere goederen dan de door We Love Life geleverde Producten. § 5. Enkel de Consument is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte Producten maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze Producten aanwendt. § 6. We Love Life kan in geen geval hoofdelijk, ondeelbaar of in solidum met derden gehouden zijn schade te vergoeden.

 Artikel 11 - Splitsbaarheid - varia. § 1. De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden doet op geen enkele wijze afbreuk aan de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bedingen. De rechter heeft de bevoegdheid de draagwijdte van een ongeldige bepaling zodanig aan te passen dat zij niet meer ongeldig is maar tegelijk maximaal beantwoordt aan de doelstelling van de oorspronkelijke ongeldige bepaling. § 2. Elk beding van deze algemene voorwaarden is werkelijk gewild door beide partijen; geen enkel beding uit deze algemene voorwaarden doet een (kennelijk) onevenwicht tussen de rechten en plichten van partijen ontstaan, rekening houdend met de specifieke aard van de sector waarin zij actief zij en de specifieke aard van de goederen. De bedongen risicoverdeling is mede bepalend geweest voor de verkoopprijs van de Producten. § 3. Indien We Love Life (een gedeelte) van haar rechten niet zou uitgeoefend hebben, kan dit nooit worden geïnterpreteerd alsof zij van deze rechten afgezien zou hebben.

 Artikel 12 - Intellectuele Eigendomsrechten. § 1. Definitie: Alle huidige of toekomstige (intellectuele eigendoms)rechten en aanspraken, in de ruimste zin, waaronder, maar niet beperkt tot auteursrecht en naburige rechten, softwarebescherming, databankbescherming, tekeningen en modellenrechten, merkenrechten, octrooirechten, handelsnamen en - domeinnamen, met inbegrip van (het recht tot) het aanvragen van de verlening van dergelijke rechten. § 2. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de ontwerpen en creaties van We Love Life behoren uitsluitend toe aan We Love LIfe. De eigendomsoverdracht op de Producten heeft geen overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten tot gevolg. § 3. Het is de Consument niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van We Love Life of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar ook ter wereld.

Artikel 13 - Klachtenregeling: § 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij We Love Life. De Consument kan de klacht indienen per e-mail (elke@welove.be) of per aangetekend schrijven (Linnaeusstraat 34 te 2140 ANTWERPEN). Bij We Love Life ingediende klachten worden zo snel mogelijk beantwoord. § 2. Indien We Love Life geen oplossing zou vinden, kan de Consument zich richten tot de Consumentenombudsdienst (Adres: Koning Albert II-laan 8 Bus 1, 1000 Brussel – North Gate II; Tel: 02 702 52 00; Fax: 02 808 71 20; e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be; website: www.consumentenombudsdienst.be).

Artikel 14 - Plaats van uitvoering, toepasselijk recht en bevoegd gerecht. § 1. Alle verbintenissen van We Love Life of van de Consument zijn uit te voeren op de maatschappelijke zetel van We Love Life. § 2. Behoudens bepalingen ter bescherming van de Consument, is elke betwisting over (de interpretatie of toepassing van) de Overeenkomst of huidige algemene voorwaarden uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. § 3. Voor elke betwisting tussen We Love Life en de Consument zijn naar keuze van de eiser, bevoegd om kennis te nemen van de betwisting de rechter van: (i) de woonplaats van de Consument (ii) de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of een ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd (iii) de plaats waar de gerechtsdeurwaarder heeft gesproken tot de verweerder in persoon, indien deze geen woonplaats in België of in het buitenland heeft.

Artikel 15: Gegevensbescherming. We Love Life treft alle passende technische en organisatorische maatregelen m.o.o. de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”). De Klant zal de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, m.i.v. de AVG, naleven en hiertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen treffen.

Populaire posts